Alkohol- och Narkotikapolicy

Alkohol- och narkotikapolicy
För Mäklarexamen i Karlstad (nedan kallat Mexika)

Mexika tar avstånd från allt nyttjande av illegala narkotikapreparat och har således nolltolerans mot brukande av dessa preparat vid deltagande av sammankomster Mexika associeras med.

1 § När studenten uppnått laglig ålder att förtära alkohol har Mexika inte några synpunkter av användandet annat än om studenten brukar det på ett sätt som reflekterar föreningen dåligt, innebär en risk för egen och/eller andras hälsa.

2 § Studenten själv har ansvaret att förtära alkohol i den mängd som individen själv anser lämplig, därmed ges en stor frihet förknippad med ansvar som Mexika beaktar som en självklarhet att studenten följer.

3 § Mexikas mål är att alkoholkonsumtionen aldrig ska vara det centrala i en aktivitet och att dryckeslekar endast får arrangeras av medlemmar om det på ett tydligt sätt framgår att val av dryck är valfritt.

4 § Föreningens medlemmar och annan deltagande ska inte under några omständigheter hetsa annan till att dricka alkoholhaltiga drycker.

5 § Mexika ska sträva efter att alltid kunna erbjuda alkoholfria alternativ vid arrangemang allmänt förknippade med alkohol.

6 § Utöver detta ska den allmänna lagstiftningen och reglering på berört område följas.

7 § Medlemmar i Mexika är ansikte utåt för föreningen och det är därför mycket viktigt att personens uppförande återspeglar dessa förutsättningar.

8 § Vid förbiseenden från denna policy ges styrelsen rätt att bedöma situationen och ta till åtgärder i proportion till omständigheterna.

Hantering och arbetsordning av enskilda ärenden

Om medlem känner sig pressad av annan medlem eller annan deltagande att inte följa Mexikas alkohol- eller narkotikapolicy kan denne alltid kontakta fadder, Mexikas ordförande, vice ordförande, styrelse eller via Mexika klaga.

Om det förekommer enskilda fall såväl inom Mexikas verksamhet som vid handelshögskolan är det viktigt att åtgärder vidtas. Såväl föreningen som handelshögskolan bär ansvaret att utreda ärendet. Möjligheter för anmälan gäller även utomstående personer som upplever sig utsatt för brott mot Mexikas alkohol- och narkotikapolicy av en medlem i föreningen eller annan deltagande inom dess verksamhet.

Nedan följer en arbetsordning för hur enskilda ärenden ska hanteras av Mexika:

  1. Fallet kommer till någon inom föreningens kännedom.
  2. Styrelsen behandlar ärendet. Om någon har en nära relation till anmälaren eller den anmälde får denne inte delta i handläggningen. Styrelsen har förbehåll vid vissa fall där en anmäld inte finns att inte utföra punkt 3–4.
  3. Styrelsen bjuder in anmälaren till möte med två lämpliga styrelserepresentanter utsedda av styrelsen för att ta reda på vad som skett. För det fall anmälaren inte vill delta på mötet ska ärendet handläggas vidare ändå.
  4. Styrelsen bjuder därefter in den anmälde till möte med samma innehåll som i punkt 3. Syftet är att ta reda på den anmäldes förhållning till anklagelserna.
  5. Styrelsen överlägger därefter internt och beslutar om eventuella repressalier i enlighet med stadgarna.
  6. Styrelsen meddelar anmälaren och den anmälde om beslutet och verkställande av eventuella repressalie.
  7. Styrelsen följer upp för att kunna utföra ett förebyggande arbete så att liknande saker inte sker i framtiden.