Medlemspolicy

Medlemspolicy

Medlemspolicy
För Mäklarexamen i Karlstad (nedan kallat Mexika)

Detta styrdokument innehåller Mäklarexamens i Karlstads medlemspolicy. Medlemmar i Mexika har en skyldighet att följa denna medlemspolicy.

Medlemspolicy
1 § Denna medlemspolicy är bindande för samtliga medlemmar i Mexika.
2 § Varje medlem i Mexika åtar sig att följa värdegrunden, stadgarna och övriga styrdokument som behandlar medlemmarnas rättigheter och skyldigheter.
3 § Den som är klädd i Mexikas färger eller som på annat sätt representerar föreningen förväntas agera efter Mexikas stadgar och andra styrdokument antagna av föreningen. Under introduktionsverksamhetens (nollningen) evenemang får föreningens overall endast bäras av de medlemmar som slutit fadderkontrakt.
4 § Mexikas samlar i samband med tecknande av medlemskap in personuppgifter i enlighet med föreningens personuppgiftspolicy. Varje medlem ska årligen bekräfta sitt medlemskap genom att betala den medlemsavgift årsmötet antagit.
5 § Mexika får publicera bilder på medlemmar från evenemang på sina kanaler efter lämnat samtycke från medlemmen. Godkänner medlem inte detta behöver denne skicka sitt namn och information till, media.mexika@gmail.com.
6 § Medlemmarna bör rapportera till styrelsen om händelser som bryter mot Mexikas antagna styrdokument.
7 § Medlem som inte följer vad som stadgas i detta styrdokument kan varnas eller stängas av enligt 2:7–8 föreningens stadgar.

Ansvarsfördelning vid brott mot medlemspolicyn
Styrelsen
Styrelsen ska tillse att en medlemspolicy samt handlingsplan finns tillgänglig. Det åligger även styrelsen att förmedla denna till alla medlemmar. Om medlem inte följer detta styrdokument bör det rapporteras till styrelsen och det åligger styrelsen att göra en uppföljning. Uppföljning ska ske skyndsamt. Vid uppföljning ska Mäklarexamen i Karlstads värdegrund beaktas.
Hantering och arbetsordning av enskilda ärenden
Bryter medlem mot medlemspolicyn ska styrelsen göra en uppföljning. Vid behov för att fullgöra åtgärd kontaktas medlemmen av styrelsen.

Nedan följer en arbetsordning för hur enskilda ärenden ska hanteras av Mexika:

  1. Fallet kommer till någon inom föreningens kännedom.
  2. Styrelsen behandlar ärendet. Om någon har en nära relation till anmälaren eller den anmälde får denne inte delta i handläggningen. Styrelsen har förbehåll vid vissa fall där en anmäld inte finns att inte utföra punkt 3–4.
  3. Styrelsen bjuder in anmälaren till möte med två lämpliga styrelserepresentanter utsedda av styrelsen för att ta reda på vad som skett. För det fall anmälaren inte vill delta på mötet ska ärendet handläggas vidare ändå.
  4. Styrelsen bjuder därefter in den anmälde till möte med samma innehåll som i punkt 3. Syftet är att ta reda på den anmäldes förhållning till anklagelserna.
  5. Styrelsen överlägger därefter internt och beslutar om eventuella repressalier i enlighet med stadgarna.
  6. Styrelsen meddelar anmälaren och den anmälde om beslutet och verkställande av eventuella repressalie.
  7. Styrelsen följer upp för att kunna utföra ett förebyggande arbete så att liknande saker inte sker i framtiden.