Föreningsstadgar

Stadgar Mexika

Stadgar
För Mäklarexamen i Karlstad (nedan kallat Mexika)

1 kap. Inledande bestämmelser

1 § Mäklarexamen i Karlstad är en ideell studentföreningen för samtliga som läser Fastighetsekonomi vid Karlstads universitet. Vi verkar för medlemmarnas intresse i ett roligt föreningsliv och en kvalitativ studietid

Syftet uppfylls genom att bedriva utbildningsbevakning samt anordna föreläsningar, seminarier och studiebesök, aktiviteter som skapar kontakt med arbetslivet, introduktion för nya studenter och sociala evenemang för föreningens medlemmar.

2 § Föreningen vilar på demokratisk grund samt är partipolitiskt, religiöst och fackligt obunden. I föreningens verksamhet ska jämställdhet och icke-diskriminering eftersträvas.

3 § Årsmötet är föreningens högsta organ, därefter kommer styrelsen. All beslutandemakt som föreningsstämman inte har valt att ta i anspråk tillfaller styrelsen.

4 § Styrelsen har sitt säte i Karlstad. 2 kap. Medlemmar

1 § I föreningen finns ordinarie medlemmar. Endast fysiska personer kan erhålla medlemskap i föreningen.

Styrelsen äger rätt att neka en ansökan om medlemskap i föreningen av en person om denne under studietiden har uppträtt på sådant sätt som avses gällande uteslutning i 2 kap. 7 §

2 § Styrelsen ska föra ett medlemsregister med de uppgifter som behövs för att föreningen ska kunna fullgöra sina skyldigheter gentemot medlemmarna.

3 § Ordinarie medlem är antagen till fastighetsekonomprogrammet vid Karlstads universitet som erlagt av föreningsstämman fastställd medlemsavgift.

Medlemskap löper som längst till den dag då sista studieperioden för sjätte terminen på fastighetsekonomprogrammet avslutas.

3 a § Från 3 § andra meningen undantas medlemmar som kompletterar kurser inom ramen för programmet, till exempel med anledning av studieuppehåll, sjukskrivning eller av annan anledning. I dessa fall åligger det medlemmen att meddela styrelsen om önskemål att förlänga medlemskapet.

För undantag som avses i första stycket löper medlemskap till den dag då medlemmens sista studieperiod avslutas.

4 § Medlem ska följa dessa stadgar samt övriga av föreningsstämman och styrelsen beslutade riktlinjer samt policys.

Medlemsavgift
5 § Medlemsavgiften antas av årsmötet och ska gälla för vardera läsår.

Utträde
6 § Ordinarie medlem som önskar utträda ur föreningen ska skriftligen anmäla detta till styrelsen.

Uteslutning och avstängning
7 § Medlem kan uteslutas om denne under studietiden:

 1. bryter mot dessa stadgar eller likabehandlingspolicyn,
 2. skadar föreningens syfte eller dess medlemmar,
 3. på annat sätt missköter sig grovt vid aktiviteter anordnade av föreningen eller universitetsanknutna aktiviteter,
 4. handlar på ett sätt som kan befaras allvarligt skada föreningens anseende, eller
 5. i övrigt uppträder på ett synnerligen stötande sätt.

Beslut om uteslutning fattas av styrelsen med tre fjärdedelars majoritet av dess samtliga ledamöter.

Denna bestämmelse ska tillämpas restriktivt och uteslutning ska motiveras skriftligen.

Med universitetsanknutna aktiviteter i första stycket avses exempelvis universitetets, kårens eller andra föreningars aktiviteter där medlemmar i flera föreningar normalt deltar.

8 § Medlem kan stängas av från hela eller delar av föreningens verksamhet om denne under studietiden:

 1. bryter mot dessa stadgar eller likabehandlingspolicyn,
 2. skadar föreningens syfte eller dess medlemmar,
 3. på annat sätt missköter sig vid aktiviteter anordnade av föreningen eller universitetsanknutna aktiviteter,
 4. handlar på ett sätt som kan befaras skada föreningens anseende, eller
 5. i övrigt uppträder på ett stötande sätt.

Universitetsanknutna aktiviteter definieras i 2 kap. 7 § fjärde stycket. Beslut om avstängning fattas av styrelsen med tre fjärdedelars majoritet av dess samtliga ledamöter.

Beslut enligt första stycket gäller antingen för en begränsad tid eller, vid allvarligare överträdelser, tills vidare i väntan på att frågan om uteslutning kan prövas, dock längst två månader från dagen för styrelsens beslut.

3 kap. Årsmöte
1 § Medlemmarnas rätt att fatta beslut om föreningens angelägenheter utövas vid årsmötet, vilken är föreningens högsta beslutande organ. Årsmötet kan vara ordinarie årsmöte eller extra inkallat årsmöte. Årsmötet ska hållas i Karlstad.

2 § Ordinarie medlem har närvarorätt, yttranderätt och rösträtt vid årsmötet. Rösträtten utövas genom personlig närvaro vid årsmötet.
Den som nominerats till ordförande vid årsmötet har närvarorätt på det årsmöte som avser behandla nomineringen.

Kallelse
3 § Årsmötet sammanträder på kallelse av styrelsen. Kallelse ska vara skriftlig och anslås på föreningens anslagstavla och webbplats. Den ska innehålla uppgift om dag, tid och plats för årsmötet samt förslag till föredragningslista.

Kallelse till årsmötet ska anslås senast 14 dagar före årsmötet. Kallelse till extra årsmöte ska anslås senast sju dagar före årsmötet.

Årsmötet
4 § Årsmötet ska hållas årligen senast den xxxxxx


Vid årsstämma ska behandlas

 1. årsmötets öppnande,
 2. val av ordförande att leda årsmötets förhandlingar,
 3. val av sekreterare att för årsmötet protokoll,
 4. val av två justerare, tillika rösträknare,
 5. fastställande av föredragningslistan,
 6. fastställande av röstlängd,
 7. frågan om årsmötets stadgeenliga utlysande,
 8. förslag från styrelsen (propositioner),
 9. inkomna förslag från medlemmar (motioner),
 10. fastställande av medlemsavgift,
 11. framläggande av styrelsens verksamhets- och ekonomiska berättelse,
 12. framläggande av revisionsberättelse,
 13. fastställande av resultat- och balansräkning,
 14. frågan om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen,
 15. val av ordförande,
 16. val av vice ordförande,
 17. val av ekonomiansvarig,

18. val av sekreterare,
19. val av evenemangsansvarig,
20. val av näringslivsansvarig,
21. val av utbildningsansvarig,
22. val av medieansvarig,
23. val av sexmästare,
24. val av vice sexmästare,
25. val av ytterligare en styrelseledamot, 26. val av revisor jämte ersättare,
27. övriga frågor, samt
28. stämmans avslutande.

Extra föreningsstämma
6 § Extra föreningsstämma ska hållas när så beslutas av styrelsen.

7 § När det skriftligen begärs av minst 15 medlemmar ska styrelsen så snart som möjligt utfärda kallelse till extra föreningsstämma. Den som begär att stämman sammankallas ska ange vilket eller vilka ärenden som ska behandlas vid stämman.

8 § Extra föreningsstämma får endast fatta beslut i ärende som angetts i kallelsen till stämman.

Väckande av förslag
9 § Ordinarie medlem får väcka ärende vid årsstämman genom skriftlig motion som lämnas till styrelsen senast sju dagar före stämman. Styrelsen ska skriftligen yttra sig över motionen.

Personval
10 § Vid föreningsstämman förekommande val bereds av den avgående styrelsen.

12 § På grundval av inkomna nomineringar, eventuella intervjuer med kandidaterna och de övriga upplysningar styrelsen finner nödvändiga att inhämta, ska styrelsen lämna förslag till föreningsstämman på ny styrelse och revisor.

Beslut och protokoll
13 § Beslut vid årsmötet fattas med enkel majoritet, om inget annat anges i dessa stadgar.

14 § Föreligger skilda förslag till beslut som inte kan sammanjämkas, fattar årsmötet beslut genom votering.

Styrelsens förslag utgör huvudproposition. Föreligger fler än ett förslag utöver styrelsens, tar stämman i en förberedande omröstning ställning till vilket förslag som i huvudvoteringen ska utgöra motförslag till styrelsens (kontrapropositionsvotering).

Votering sker öppet utom vid personval, då votering ska ske med slutna valsedlar.

15 § Vid lika röstetal har stämmoordföranden utslagsröst. Vid personval ska dock lotten avgöra.

16 § Beslut får inte fattas under punkten övriga frågor på föredragningslistan.

17 § Vid föreningsstämma ska protokoll föras. I protokollet antecknas samtliga förslag och de beslut stämman fattat. Protokollet undertecknas av den som varit protokollförare och justeras av stämmans ordförande och ytterligare två personer som stämman utser.

18 § Röstberättigad har rätt att få avvikande mening antecknad till protokollet (reservation). Reservation ska anmälas till stämmoordföranden före stämmans avlutande.

Klander av beslut vid föreningsstämma
19 § Ordinarie medlem som anser att beslut vid föreningsstämma strider mot svensk lag eller dessa stadgar får skriftligen hos styrelsen föra klandertalan mot beslutet inom sju dagar från stämmans avslutande. Detsamma gäller om medlem anser att beslutet tillkommit på ett sätt som strider mot stadgarna eller om det annars är oförenligt med god föreningssed.

20 § Styrelsen ska avgöra ett ärende om klandertalan inom fjorton dagar. Finner styrelsen att talan är välgrundad, ska stämmans beslut upphävas. Om det behövs ska styrelsen samtidigt kalla medlemmarna till extra föreningsstämma för förnyat beslut i ärendet.

4 kap. Styrelsen
1 § Styrelsen ansvarar för föreningens organisation och förvaltningen av dess tillgångar.

Styrelsen ska bevaka föreningens rätt och se till att ingångna avtal fullföljs, bereda ärenden inför beslut på årsmötet, verkställa årsmötets beslut handha föreningens korrespondens och arkiv samt i övrigt sköta angelägenheter i enlighet med dessa stadgar och övriga beslutade riktlinjer.

2 § Styrelsen väljs av årsmötet och ansvarar inför denna. Dock får styrelsen i de fall som sägs i 4 § andra stycket utse vissa styrelseledamöter.

3 § Styrelsen utgörs av högst elva ledamöter. Dessa är ordförande, vice ordförande, ekonomiansvarig, sekreterare, evenemangsansvarig, näringslivsansvarig, utbildningsansvarig, sexmästare, vice sexmästare, medieansvarig samt ytterligare en ledamot om så beslutas av stämman.

4 § Styrelsen ska alltid bestå av åtminstone ordförande och ekonomiansvarig. Blir något av dessa uppdrag vakant, ska styrelsen så snart som möjligt kalla till extra årsmöte där val av ny ledamot förrättas, om inte årsmöte ska hållas inom 30 dagar. Om uppdraget inte tillsätts på extraårsmöte ska styrelsen upprepa proceduren tills dess att uppdraget är tillsatt eller att årsmöte ska hållas inom 30 dagar.

Blir något annat uppdrag i styrelsen än vad som sägs i första stycket vakant, får styrelsen välja en ny ledamot till uppdraget eller kalla till extra årsmöte där valet förrättas.

5 § Styrelsens mandatperiod utgörs av ett verksamhetsår. Har val av styrelseledamöter förrättats vid extra årsmöte eller av styrelsen, sträcker sig mandatperioden för dessa ledamöter till slutet av pågående verksamhetsår.
Med verksamhetsår avses perioden xxxx til xxxx

6 § Varje ordinarie medlem i föreningen är valbar till styrelsen.

7 § Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande, eller vid förhinder för denne, vice ordförande. Styrelsen ska sammanträda minst två gånger per termin. Om hälften av styrelsens ledamöter begär det, ska ordförande eller vice ordförande kalla styrelsen till sammanträde.

8 § Styrelsen är beslutsför då minst hälften av ledamöterna är närvarande. Ledamot som deltar i sammanträdet på distans anses som närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet av de närvarande, om inget annat anges i dessa stadgar. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst. I ärende som gäller personval ska dock lotten avgöra.

9 § Vid styrelsens sammanträden ska protokoll föras. I protokollet antecknas samtliga förslag och de beslut styrelsen fattat. Protokollet undertecknas av den som varit protokollförare och justeras av ordföranden och ytterligare en ledamot som styrelsen utser.

Ledamot har rätt att få avvikande mening antecknad till protokollet (reservation). Reservation ska anmälas före sammanträdets avlutande.

10 § Styrelseledamot som vill avgå från uppdraget i förtid ska skriftligen anmäla detta till styrelsen.

11 § Beslutanderätten i ärenden som inte är av principiell betydelse får, i den utsträckning styrelsen bestämmer, delegeras till en styrelseledamot eller till ett utskott.

12 § Om det framstår som sannolikt att styrelseledamot har begått en handling, som om den skulle visa sig vara sann ger anledning att ifrågasätta årsmötet förtroende för personen, så kan denne stängas av tillfälligt under utredningstiden för den aktuella händelsen.

5 kap. Utskott
1 § Styrelsen inrättar de utskott som behövs för föreningens verksamhet samt utser och entledigar ledamöter i dessa. Ett utskott består av en av styrelsens ledamöter som sammankallande samt det ytterligare antal ledamöter styrelsen bestämmer. Varje ordinarie medlem i föreningen är valbar till ledamot i utskotten.

2 § Ett utskott ska av styrelsen ges ett avgränsat ansvarsområde. Om det behövs får styrelsen besluta om särskilda direktiv för utskottens verksamhet.

3 § Om det framstår som sannolikt att ledamot i utskott har begått en handling, som om den skulle visa sig vara sann ger anledning att ifrågasätta styrelsens förtroende för personen, så kan denne stängas av tillfälligt under utredningstiden för den aktuella handlingen.

6 kap. Ekonomi
1 § Föreningens räkenskapsår omfattar kalenderåret.

2 § Styrelsen ska årligen upprätta en budget för det kommande räkenskapsåret.
3 § Styrelsen utser två firmatecknare som var och en för sig tecknar föreningens firma.

4 § Styrelsen ska efter räkenskapsårets utgång upprätta årsbokslut med resultat- och balansräkningar samt förslag till resultatdisposition, som läggs fram på årsstämman för fastställande.

7 kap. Revision
1 § Revision förrättas av revisor som granskar styrelsens förvaltning, årsbokslut och bokföringen för det gångna räkenskapsåret.

2 § Revisor jämte ersättare väljs av föreningsstämman för en mandatperiod som sträcker sig till nästa årsstämma.

3 § Revisorn ska till årsstämman avge en skriftlig och undertecknad revisionsberättelse. I revisionsberättelsen ska revisorn uttala sig om årsbokslutet ger en rättvisande bild av föreningens resultat och ställning. Om revisorn finner att styrelsen vidtagit en åtgärd eller gjort sig skyldig till försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet gentemot föreningen, ska detta anmärkas i revisionsberättelsen.

8 kap. Inspark
1 § Med inspark avses den verksamhet föreningen anordnar för att välkomna nya studenter till fastighetsekonomprogrammet.

2 § Insparkskommittén sköter på styrelsens uppdrag genomförandet av insparken. Kommittén utgörs av sexmästare samt generaler och kaptener som utses av tidigare års kommitté.

Bestämmelserna i 5 kap. tillämpas också på kommittén.
3 § Varje ordinarie medlem i föreningen är valbar till general och kapten. 4 § Insparkskommittén ansvarar inför styrelsen.

9 kap. Ändring och tolkning av stadgarna
1 § Beslut om ändring av dessa stadgar fattas av årsmöte med två tredjedelars majoritet av de närvarande röstberättigade.

2 § Vid tvist om tolkning av stadgarna ska frågan hänskjutas till styrelsen.

10 kap. Föreningens upplösning
1 § För upplösning av föreningen fordras likalydande beslut vid två årsmöten, med minst åtta veckors mellanrum.

2 § Vid föreningens upplösning ska eventuellt kapitalöverskott tillfalla lämpligt välgörande eller allmännyttigt ändamål, varvid föreningens syfte enligt 1 kap. 1 § ska beaktas.